مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل RA2

1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل
RA 2
الکتروموتور W 1~90 W
سروو موتور
ــــ
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل 47C  با مشابه شیر برقی "8/1  چشم الکترونیک

مشعل گازوئیل سوز

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل |مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور  مدل PDE 3 SP

1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کيلوکالري به بالا داراي تابلو برق مي باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.

مدل مشعل PDE 3 SP
الکتروموتور 3~11 KW&3~1.5 KW
سروو موتور LKS 310
رله کنترل TMO 720

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  E7با مشابه،2 عدد شیر برقی "/41، چشم الکترونیک

مشعل گازوئیل سوز

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 3

1-استفاده از مشعل گازوئیل سوزنياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کيلوکالري به بالا داراي تابلو برق مي باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.

مدل مشعل PDE 3
الکتروموتور 3~7.5 KW& 3~1.1 KW
سروو موتور LKS 310
رله کنترل TMO 720

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  E7با مشابه، 4 عدد شیر برقی "/41، چشم الکترونیک

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 2 SP

1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کيلوکالري به بالا داراي تابلو برق مي باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.

مدل مشعل PDE 2 SP
الکتروموتور 3~4 W
سروو موتور LKS 310
رله کنترل TMO 720

متعلقات تابلو کنترل : کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال وتجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  E7با مشابه، 1عدد شیر برقی "/41، 2 عدد شیر برقی "8/1،  چشم الکترونیک

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل |مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 1 H


1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کيلوکالري به بالا داراي تابلو برق مي باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.

مدل مشعل PDE 1 H
الکتروموتور 3~1.1 KW
سروو موتور دمبر هیدرو لیک
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  67Aبا مشابه، 4عدد شیر برقی "8/1 چشم الکترونیک

مشعل گازوئیل سوز

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 SP


1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازل هاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل PDE 0 SP
الکتروموتور 1~550 W
سروو موتور LKS 160
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :  کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  57Aبا مشابه، 2 عدد شیر برقی "8/1 چشم الکترونیک

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0 H

1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل PDE 0 H
الکتروموتور 1~550
سروو موتور دمبر هیدرو لیک
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  57Aبا مشابه،4عدد شیر برقی "8/1 چشم الکترونیک

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 0


1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل PDE 0
الکتروموتور 1~550 W
سروو موتور _
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل A75 با مشابه شیر برقی "8/1  چشم الکترونیک

مشعل های گازوئیل سوز

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل JPE 80/1


1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل JPE 80/1
الکتروموتور 1~240 W
سروو موتور -
رله کنترل TF 701

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال وتجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل 47C  با مشابه شیر برقی "8/1  چشم الکترونیک

مشعل گازوئیل سوز

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز

مشعل | مشعل گازوئیل سوز ایران رادیاتور مدل PDE 1 BSP


1-استفاده از مشعل گازوئیل سوز نياز به نازلهاي سوخت پاش طبق محاسبات و همچنين نظر سازنده محفظه احتراق ديگ يا هيتر دارد.
2-در مسير سوخت گازوئيل لازم است فيلتر گازوئيل با مشخصات فني مورد تاييد قرار داده شود.
3-مشعل های فوق از مدل 700000 کيلوکالري به بالا داراي تابلو برق مي باشند.
4-از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل گازوئیل سوز بر عدد8,800مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.

مدل مشعل PDE 1 B SP
الکتروموتور 1~240 W
سروو موتور
3~1.5 KW
رله کنترل LKS 160

متعلقات تابلو کنترل :کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال وتجهیزات مربوطه لوازم مشعل پمپ سا نتک مدل  77Aبا مشابه،1عدد شیر برقی "/41، 2 عدد شیر برقی "8/1، چشم الکترونیک

منتشرشده در مشعل گازوئیل سوز
صفحه1 از4

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com